திருமணமான தம்பதியை பிரித்த பெற்றோர்கள்; நீ தி ம ன்றம் அளித்த அ தி ர டி தீ ர் ப் பு என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

உத்திரப்பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 19 வயது இளைஞரும், 21 வயது இளம் பெண்ணும் காதலித்து திருமணம் செய்துள்ளனர்.இதனிடையே, தங்களது மகளை கடத்தி திருமணம் செய்ததாக பெண்ணின் பெற்றோர் கா வ ல் நிலை ய த்தில் puகார் அளித்து உள்ளனர்.Puகாரின் அடிப்படையில் இளைஞர் மீது வlaக்கு ப திவு செய்து போliiசார், இளம் பெண்ணின் விருப்பத்துக்கு எ தி ரா க கணவரிடமிருந்து பிரித்து அவரை பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.இந்த நிலையில், தனது மனைவியை தன்னிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என இளைஞர் அலகாபாத் உ ய ர் நீ தி ம ன் றத்தில் ஆட்கொணர்வு மனுத்தாக்கல் செய்தார்.

 

இந்த வ ழ க் கை வி சா ரி த் த நீ தி ப திகள், சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணிடம் வி சா ர ணை நட த் தினர். அப்போது தனது சுயவிருப்பத்தின் அடிப்படையிலேயே திருமணம் செய்து கொண்டதாக தெரிவித்தார்.மேலும், அப்பெண்ணின் பள்ளிச் சான்றிதழின் அடிப்படையில் 1999-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பிறந்தவர் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது. இதனால் அப்பெண் தனது கணவருடன் வாழ முழு உரிமை இருக்கிறது என நீ தி ப தி க ள் தீர்ப்பளித்தனர்.

 

இதனைத் தொடர்ந்து, காதல் தம்பதியினர் வீடு சென்று சேரும் வரை போliiசார் பா து கா ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் நீ தி ப தி கள் உ த் த ரவி ட் டனர்.இந்த வla க்0கை வி சா ரி த்த நீ தி ப தி கள், சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணிடம் வி சா ர ணை ந ட த் தி னர். அப்போது தனது சுயவிருப்பத்தின் அடிப்படையிலேயே திருமணம் செய்துகொண்டதாக தெரிவித்தார்.மேலும், அப்பெண்ணின் பள்ளிச் சான்றிதழின் அடிப்படையில் 1999-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பிறந்தவர் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது.

 

இதனால் அப்பெண் தனது கணவருடன் வாழ முழு உரிமை இருக்கிறது என நீ தி ப தி கள் thiiர் ப் ப ளி த்தனர்.இதனைத்தொடர்ந்து, காதல் தம்பதியி னர் வீடு சென்று சேரும் வரை போlii சார் பா து காப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதி ப தி கள் உ த் த ரவிட்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *