வெள்ளிக் கிழமையில் ந க ம் வெ ட் ட கூடாது என கூறக்காரணம் என்ன? வெ ட் டி னா ல் து ர தி ஷ்டம் து ர த் து ம் !!

ஆன்மீகம்

நம் முன்னோர்கள் சொல்லிவிட்ட சில செயல்களின் பொருள் உணர்ந்து பழக்கங்களை அறிந்து கொண்டால் அதன் மதிப்பு நமக்கு புரியும். அதற்கான ஒரு சிரிய முயற்சியே இந்தப் பதிவு.செவ்வாய் கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை துர்கை மற்றும் லட்சுமிக்கு உகந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. நாட்களில் நம்மிடம் உள்ள செல்வத்தை மற்றவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பது போன்ற செயல்களால், லட்சுமி நம்மை விட்டு சென்று விடுவாள் என்பது ஐதீகம். அதேப் போல செவ்வாய் கிழமை துர்கை மற்றும் லட்சுமிக்கு உரியது என்பது மட்டு மின்றி அன்று முடியோ நகமோ வெட்டினால் து ரதி ஷ் டம் வந்து விடும் என்று கூறுவார்கள்.

 


செவ்வாய் கிழமைகளில் முடியை வெ ட் டி னா ல், இ ர த் த ம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் சனி கிரகத்தின் சக்தி குறைந்து பின் செவ்வாயின் எ தி ர் மறை வி ளை வுகளுக்கு உள்ளாகி விடும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதனால் தான் செவ்வாய்க் கிழமைகளில் பெரும்பாலான முடி திருத்த நிலையங்கள் இயங்குவதில்லை.

 


வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு உரிய உகந்த நாள். அந்த நாளில் புதியதாக ஒரு பொருளை பெற வேண்டுமே தவிர இ ழ க் கக் கூடாது என்பது நம்பிக்கை. நகம் முடி இரண்டுமே வெ ட் டி னாலு ம் வளர்வது என்றாலும் அதுவும் நமது உடலில் ஒரு அ ங் க மாகும்.

 


பொருளை இ ழ ப் பதே இ ழ ப்பு என்கிற போது, உடலின் உ றுப்பான நகத்தை இ ழ ப் பது பெ ரும் தவறு, இதனால் தான் தான் வெள்ளிக்கிழமை நகம் வெ ட் ட கூடாது என்றனர் நமது முன்னோர்கள்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *