உ யி ரு க்கே ஆ ப த் து விளைவிக்கும் நகம் க டி க் கும் பழக்கம்! உ ட னே நிறுத்துங்கள்… இல்லை பே ரா ப த்து !!

விந்தை உலகம்

நகம் க டி க் கும் பழக்கமுள்ளவரா …

இன்றைய சமுதாயத்திலும் கூட இந்த பழக்கம் இல்லாதார்கள் கிடையாது என்று கூறிட முடியாது ஏனெனில் மனிதருக்கு இருக்கும் பழக்கங்களிலேயே நகம் க டி க் கும் பழக்கம் மிகவும் மோ ச மா ன ஒன்று. இந்த பழக்கமானது சிறு வயதில் தான் அதிக அளவில் இருக்கும். இந்த பழக்கத்தை சிறுவயதிலேயே நிறுத்தி விட்டால், பிற்காலத்தில் உடலில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கலாம்.

இந்த பழக்கத்தை உடனே நிறுத்த முடியாவிட்டாலும், அதனை நிறுத்த முயற்சிக்க வேண்டும். நகம் க டி க் கும் பழக்கம் இருப்பதால் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் என்னவென்று பார்ப்போமா… அதவது நாம் நகம் க டி ப் ப தால், உடலில் பாக்டீரியா தொ ற் று க ட் டு ப் படுத்த இயலாமல் அதிகரிக்கும். இதனால் உ று ப் பு செ ய லி ழ ப்பு ஏற்படுகிறது.

முறையான சிகிச்சை அளிக்காமல் இருந்தால் செப்சிஸ் தொற்று, செப்டிக் ஷாக் என்னும் உ யி ரு க்கு ஆ ப த் தா ன நிலையைத் தோற்றுவிக்கும். மேயோ கிளினிக்கின் படி, சுவாச து டி ப் பு அதிகரித்தல், மூ ச்சு விட சி ரமம் அடைதல், ஈரம் அதிகம் உள்ள ச ரு ம ம், கு ழ ப் பம், வயிற்று வலி, போன்றவை செப்சிஸ் நோயின் அறிகுறியாகும்.

அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 1.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் செப்சிஸ் நோயால் பா தி க் கப் ப
டுகின்றனர். 250,000 அமெரிக்கர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் செப்சிஸ் நோயால் இ ற க் கின் றனர், வயது முதிர்ந்தவர்கள் மற்றும் நோ யெ தி ர் ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள், செப்சிஸ் தொற்று அ பா ய ம் அதிகம் உள்ளவர்கள்.

நகம் க டி ப் ப தால் வரும் செப்சிஸ் என்ற சீ ழ் பி டிப்பு நோயைப் பற்றி பலருக்கும் தெரியாது. அதற்கான அறிகுறிகள் பற்றிய எந்த ஒரு தகவலும் கிடைப்பதில்லை. இதனை பற்றிய விழிப்புணர்வு அவசியம் வேண்டும். எந்த வயது மக்களையும் இந்தத் தொ ற் று தா க் க முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *