தேங்காய் எப்படி உ டை ந் தால் என்னென்ன மாதிரியான பலன்களை தரும்.. தெரிந்துகொள்ளுங்கள் !!

ஆன்மீகம்

தேங்காய் உ டை க் கும் விதத்தில் கூட இவ்வளவு நன்மையா …

தேங்காய் உ டை க் கும் போ து தேங்காய் சரியாக உடையாமல் இருக்கலாம் அல்லது அழுகி இருக்கலாம். இது போன்ற சில நிகழ்வுகள் நம் மனதை சஞ்சலப்படுத்தும். எனவே, தேங்காய் எப்படி உ டை ந் தால் என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதைத் தெரிந்து கொள்வோம். சிதறு தேங்காய் உ டைக்கும் பொழுது சகுனம் பார்க்க வேண்டியதில்லை. தேங்காய் அழுகி இருப்பின் நினைத்த காரியங்கள் சற்று தள்ளிப் போகும்.

நாம் அர்ச்சனைக்குக் கொடுத்த தட்டு மாறி வந்தால், அதை நாம் அபசகுனமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம். சகுனத்துக்கு உ டைக்கும் தேங்காயின் உட்புறம் பூ இருப்பின் நினைத்த காரியம் கண்டிப்பாக நிறைவேறும், தேங்காய் நீளவாக்கில் இரண்டாக உ டைந்தால் பிரச்சனைகள் உருவாகும். ஆலயத்தில் உ டைக்கும் தேங்காய்க்கும் சகுனம் பார்க்கத் தேவையில்லை.

சகுனம் பார்ப்பதற்காக உ டை க் கப்படும் தேங்காய், அது உ டையும் முறையைப் பொறுத்து நமக்குப் பலன்களைத் தரும். தேங்காய் சரி பாதியாக உ டைந்தால் குடும்பத்தில் இருக்கும் மனக்கசப்புகள் நீங்கி குடும்ப ஒற்றுமை ஏற்படும். கண்பகுதி சிறியதாகவும் கீழ்ப்பகுதி பெரியதாகவும் உடைந்தால் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்னைக்கு உரிய விஷயங்கள் தீர்ந்து இல்லத்தில் அமைதி பெருகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *