கு ளித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே சி று நீ ர் க ழி ப்பவரா நீங்கள்? இந்த அ தி ஷ்டம் உங்களுக்குதான்!

மருத்துவம்

தினமும் நாம் மேற்கொள்ளும் பழக்கங்களில் ஒன்று தான் குளியல். அன்றாடம் நாம் அனைவரும் குளித்து சுத்தமுடன் இருக்க வேண்டியது கட்டாயமான ஒன்றாகும். குளிப்பதால் உடல் சுத்தமாகும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். சிலர் அப்படி குளிக்கும் போது சி று நீர் க ழி ப்பார்கள். இப்படி குளிக்கும் போது சி று நீர் க ழிப்பது நல்லது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? நன்மை #1 குளிக்கும் போதே சி றுநீர் க ழிப்பதால், 27% நீர் சேமிக்கப்படுவதாக அமெரிக்காவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முகமை அறிவித்துள்ளது. இதற்கு காரணமாக கழிவறையில் தனியாக நீரை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்றும் கூறுகின்றனர்.

நன்மை #2 உங்கள் கால்களில் சிறு கீ றல்கள் அல்லது சிறு கா ய ங் க ள் இருந்தால், பிரஷ்ஷாக வெளிவரும் சி றுநீர், கா ய ங்களில் உள்ள கி ரு மிகளை அ ழி ப்ப தோடு, வலி மற்றும் அங்குள்ள திசுக்களை ரிலாக்ஸ் அடையச் செய்யும். ஒருவேளை உங்கள் கால்களில் கா ய ங்கள் மோ ச மாக இருந்தால், உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள்.

நன்மை #3 சி றுநீர் ச ரு ம த டிப்புக்கள் அல்லது ச ரு ம அ ழ ற்சிக்கு சிகிச்சை அளிக்க உதவும். ச ரும அ ழ ற் சியை சரிசெய்யப் பயன்படுத்தும் க்ரீம்கள் மற்றும் எண்ணெய்களில் முக்கியமான உட்பொருள் யூரியா தான். இது சருமத்தின் pH அளவை சீ ராக்கும்

நன்மை #4சி று நீர் பாதங்களில் உள்ள அ சி ங் கமான பூ ஞ் சைத் தொ ற் றுகளை சரிசெய்யும். பூ ஞ் சை தொ ற்று ஏற்பட்டுள்ள இடத்தில் சி றுநீர் பட்டால், அதனால் விரைவில் பூ ஞ் சை தொ ற் றுகள் நீங்குவதைக் காணலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *