குழந்தைக்கு காவலாக இருந்த நாய்க்குட்டி கடைசியில் செய்த வேலையை பாருங்க !! மனதை நெகிழ வைக்கும் நிகழ்வு !!

விந்தை உலகம்

குட்டி நாயின் மனதை நெகிழ செய்யும் செயல்….

அநேகருடைய வீடுகளில் செல்ல பிராணியாக வளர்க்க படுவது நாய்க்குட்டி ஆகும். இவ்வகையான நாய் குட்டிகள் எஜமானுக்கு விசுவாசமாக காணப்படும். பொதுவாக நாய் நன்றியுள்ள மிருமாகி என கூறுவார்கள். அதற்கே ஏற்றாற்போல நாய்களும் அன்புடனும் பாசத்துடனும் மனிதர்களை நேசிக்கும் இயல்புடையவனவாக காணப்படும்.

அதிகமான வீடுகளில் ஒரு பாதுகாவலனாக இந்த நாய்கள் காணப்படும். பொதுவாக பாதுகாப்பிற்காக மனிதர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவார்கள் ஆனால் இந்த மனிதர்களை விட வீட்டில் வளர்க்க படும் நாய்கள் அதிக விசுவாசமாக வாழ்கின்றன.

இங்கு ஒரு காட்சியில் குழந்தை ஒன்றுக்கு பாதுகாப்பாக ஒரு குட்டி நாய் ஓன்று அருகில் இருக்கின்றது. குறித்த இந்த குழந்தை அசதியில் நித்திரைக்கு சென்று விட அருகிலிருந்து பாதுகாக்கும் இந்த குட்டி நாய் குறிப்பிட்ட நேரம் பாதுகாப்பாக இருந்த பின்னர். குறித்த குட்டி நாய்க்கும் தூ க் கம் வந்துவிடுகிறது..

இறுதியில் அந்த குட்டி நாய் செய்யும் செயல் பார்ப்பவர்களின் மனதை நெகிழ செய்துள்ளது…
அந்த வீடியோ காட்சிகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *