உங்கள் கையில் அ டி க் கடி பணம் வந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமா? இதை படியுங்க முதல்ல !!

ஆன்மீகம்

கையில் பணம் வந்து கொண்டிருக்க ….

உங்கள் கையில் அ டி க் க டி பணம் வந்து கொண்டிருக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் தூ ங் கு ம் போது மேற்குப் பக்கம் தலை வைத்துப் படுக்க வேண்டும். அதாவது, நீங்கள் தூ ங் கும் போது உங்கள் தலை மேற்குப் பக்கமாக இருக்க வேண்டும். பணம் அதிகமாக கைமாறும் காரியம் ஒன்றில் நீங்கள் கலந்துகொள்ளச் செல்லும் போது,

காணி விற்றல், வீடு கட்டல், சிகப்பு அல்லது இளம் சாம்பல் நிற உடைகளை அணிந்து செல்லுங்கள். உடைகள் இல்லையென்றால் இந்த நிறத்தில் கைக்குட்டை ஒன்றையாவது எடுத்துச் செல்லுங்கள். இதனால் சில அ தி ச ய ங் களும் நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது.

சில வீடுகளில் உள்ள பைப்புகளில் பார்த்தால் சொட்டுச் சொட்டாக தண்ணீர் ஒழுகிக் கொண்டே இருக்கும் இப்படி நடப்பதனால் அந்த வீட்டில் செலவு அதிகமாகவே இருக்கும். உங்கள் வீட்டுக்குள் தென்கிழக்குப் பகுதியில் ஒன்பது மீன்கள் கொண்ட மீன் தொட்டி ஒன்றை வையுங்கள். அதாவது தொட்டியில் இருக்கும் மீன்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாகத்தான் இருக்க வேண்டும்.

அதில் எட்டு மீன்கள் கோல்பிஷ் என்று சொல்லப்படும் மீன்களும் (சிவப்பு அல்லது பொன்நிறம்) ஒரு மீன் கருப்பு நிறத்திலும் இருக்க வேண்டும். இப்படிச் செய்வதன் மூலம் பணமும் அ தி ர் ஸ் டமு ம் உங்கள் வீட்டு கதவை தட்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *