ஆடு ஒன்றை இலகுவாக தூ.க்.கி செல்லும் கழுகு !! பலரும் அ.தி.ச.ய.ப்.ப.ட்டு வி.ய.ந்து பார்க்கும் காணொளி !!

விந்தை உலகம்

இலகுவாக தூ.க்.கி செல்லும் கழுகு….

இரையை சரியான முறையில் சென்று கொ.த்.தி.ச் செல்வதில் திறமையானது கழுகு. கழுகு என்பது அ க் சி பிட் ரிடே என்னும் பறவைக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த, வலுவான பெரிய கொ.ன்.று.ண்.ணிப் பறவை ஆகும். யூரேசியா, ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் அறுபதிற்கும் மேற்பட்ட வகைகள் காணப்படுகின்றன.

உடலமைப்பு
இப்பறவைகளுக்குப் பெரிய கண்களும் கூ.ரி.ய நு.னி.யு.டை.ய வளைந்த அ ல கு ம், வ லு வா ன உ கி ர் க ளை க் கொண்ட கால்களும், அகண்டு நீண்ட இறக்கைகளும் உள்ளன. கழுகுகள் அவற்றின் உணவின் அடிப்படையில் மற்ற பறவைகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. பெரிய உடல், வலுவான அலகு, வ.லி.மை.யா.ன தசைகளையுடைய கால்கள் போன்றவற்றாலும் வேறுபடுகின்றன.

இவை உயரமாகப் பறந்து வட்டமாகச்சுற்றி இரையைத் தேடுகின்றன. இவற்றின் கண் மிகவும் கூ.ர்.மை.யா.ன.து. இதனால், தனது இரையைத் தொலைவிலிருந்தே கண்டுகொள்ளும். மேலிருந்து இரையைக் கண்டால் மிகவும் வேகமாகக் கீ ழி ற ங் கி இரையைத் தூக்.கி.ச்.செ.ன்.று உண்ணும். இவற்றின் கண் பார்வை மிகவும் கூ.ர்.மை.யா.ன.து. வானில் இருந்து தி.டீ.ர் என்று கீழே பா.ய்.ந்து விலங்குகளைக் தூ.க்.கி.ச்.செ.ன்று உண்ணும்.

வகைகள் – கழுகுகளில் மொத்தம் 74 இனங்கள் உள்ளன. உலகம் முழுவதும் கழுகுகள் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. ஆனாலும், அவற்றுள் 60 இனங்கள் உரேஷியா, ஆப்பிரிக்கப் பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. கழுகுகளில் பற்பல வகைகள் உண்டு. இவ்வினத்தைச் சேர்ந்த பறவைகள் தமிழில் எழால், கழுகு, கங்கு, கங்கம், கூளி, பருந்து, பணவை, பாறு, பூகம், வல்லூறு எனப் பலவாறாக அழைக்கப்படுகின்றன.

கழுகு இனங்கள் பெரும்பாலும் பழைய உலகம் என்று சொல்லப்படும் ஆசியா-ஆப்பிரிக்க-ஐரோப்பாவில் தான் அதிகம் காணப்படுகின்றன. அமெரிக்கக் கண்டத்தில் பெரும் கழுகுகள் மிகவும் குறைவே. வட அமெரிக்காவில் இரண்டே இரண்டு இனங்கள்தான் உண்டு. அவை வெண்டலைக் கழுகும், பொன்னாங் கழுகும் ஆகும். கழுகுகளில் பெண் கழுகு ஆண் கழுகை விட சற்றுப் பெரிதாக இருக்கும்.

இவை தங்கள் உணவினை வே.ட்.டை.யா.டி, அலகால் அவற்றின் சதைப் பகுதியைக் கொ.த்.தி உண்கின்றன. இவை மிக அதிகமான பார்வைத் திறனைக் கொண்டுள்ளன. இது மிகத் தொலைவிலிருந்து உணவினைக் கண்டுபிடிக்க உதவுகிறது. மிக உயரத்திலே பறந்தாலும், தரையில் நகரும் எலி, கோழிக்குஞ்சு போன்ற சிறு விலங்குகளைக் கண்டால், ச.டா.ர் என்று கீழே பா.ய்.ந்.து தம் வல்லுகிரால் க.வ்.வி.க் கொண்டு போய்க் கொ.ன்.று உண்ணும். சி.று விலங்குகளை இவ்வாறு கொ.ன்.று தின்பதால், இவ் பறவைகளைக் கொ.ன்.று..ண்.ணி.ப் பறவைகள் என்று சொல்வதுண்டு.

அப்படி ஒரு காட்சி தான் தற்பொழுது வைரலாகி வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *