சி றுநீரை தொடர்ந்து அடக்கி வைப்பதால் ஏற்படும் ப ய ங்கர வி ளை வுகள் என்ன தெரியுமா? அ லட்சியம் வேண்டாம்

மருத்துவம்

பொதுவாகவே ஆத்திரத்தை கூட அடக்கி விடலாம் ஆனால் இதனை அடக்கி வைக்க முடியாது என்பார்கள்.ன் இதையும் தாண்டி வேலைப்பளு, பயணம் மேற்கொள்ளும் சமயம், வகுப்பறை நேரங்கள் இது போன்ற சமயத்தில் ஒரு சிலர் சிறுநீர் கழிக்காமல் அ ட க்கி வைத்துக் கொள்வார்கள். இவ்வாறு செய்வதால் உடலுக்கு என்னென்ன பிர ச்சி னைகள் ஏற்படும் என்பதை பற்றி இப்பதிவில் காண்போம். சி றுநீரை அ டக்கி வைப்பதால் சி றுநீர்ப்பையின் அளவை அதிகரிக்கலாம் மற்றும் அதன் சதைகளை விரிவுபடுத்தலாம். இந்த மாற்றங்கள் சி றுநீ ரைக் கட்டுப்படுத்தும் திறனை பாதிக்கிறது. சி றுநீரை அடக்கி வைப்பதால் பல சூழ்நிலைகளில்,

சி றுநீரை வெளியிடுவதும் பிளேடருக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த சிக்கல் நம்மை அறுவை சிகிச்சைக்கு நம்மை கொண்டுச்செல்லலாம். சிறு நீரை அடக்கி வைப்பதால் சிறுநீரகங்களின் அ ழு த்த த்தை அ திகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அதில் வ டுக்கள் ஏற்படுத்துவதால் எதிர்காலத்தில் க டு மையான சி றுநீரக நோ ய்களுக்கு வழிவகுக்கும். மேலும் சிறு நீரைத் அடுக்குவதால் அது சி றுநீரக கல் ஏற்பட காரணமாக அமையும்.

சிறுநீரை அடக்கி வைப்பதால் சிறுநீர்ப்பையில் அ ழு த் தத்தை அதிகரிக்கும், இது வ லியை ஏற்படுத்தும். இந்த வலி சி றுநீரகத்தையும் அடையலாம். இந்த சூழ்நிலையில், ஒருவர் சிறுநீரை க ழித்த பின்னர் வ லியிலிருந்து நிவாரணம் பெறுவார்.

இந்த வலியிலிருந்து நிவாரணம் பெற்றாலும் எதிர்காலத்தில் கடுமையான சிறுநீரக நோ ய்களுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சிறுநீரை அடக்கி வைப்பதால் சிறுநீர் பாதை நோ ய்த்தொ ற்று ஏற்படும் என்ற அ ச் ச மும் உள்ளது.

உண்மையில், க ழிப்பறை சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் அங்கு சி றுநீர் க ழிக்க போகும்போது, ​​பாக்டீரியா வளர வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். இது சிறுநீக பை வரையிலும் பாதிக்கலாம். இந்த தொ ற்று பல தீ விர நோ ய்களை ஏற்படுத்தும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *