தந்திரத்தால் புலியை வேட்டையாடிய முதலை … இது தெரியாமல் மாட்டிக்கொண்ட புலியின் பரிதாப நிலைமை !!

வைரல்

புலியை வேட்டையாடும் முதலை ……

உணவிற்காக வேட்டையாடும் இயல்பினை உடையவைகள் தான் விலங்குகள், மனிதர்களை போல அல்ல விலங்குகளின் உணவு தொடர் அமைப்பு எண்ணெயில் மனிதன் உணவினை சேமித்து வைத்து தேவையான நேரங்களில் ஏற்றவாறு உணவை எடுத்துக்கொள்கிறான். ஆனால் விலங்குகள் இதிலிருந்து வேறுபட்டது, ஒவ்வொரு நாளும் தமக்கான உணவினை வேட்டையாடி உண்பவை.

இதற்காக கட்டாயம் ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் பொறுமை முக்கியமாக அமைகிறது, பொறுமை என்பது இந்த பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் வித்தியாசமானது ஆறு அறிவுள்ள மனிதனாகவும் , ஐந்து அறிவுள்ள விலங்குகளுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தின் மத்தியில் பொறுமை என்பது ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் பொதுவாகவே காணப்படுகிறது.

பொறுத்தாரே பூமியாள்வார் என்னும் பல மொழியை நம்முடைய வீடுகளில் இருக்கும் பெரியோர்கள் கூறுவதை கேள்வி பட்டு இருப்போம். பொறுமை என்பது தமக்கு துன்பம் ஏற்படும் பொழுது உணர்ச்சி வயப்படாமலும், கோ ப ம் கொள்ளாமலும் இருக்கும் மனநிலை என ஒரு சாரார் கூறுவார்கள். ஆனால் இன்றைய சூழலில் இரண்டு விருப்பத் தேர்வைக் கொடுக்கும் போது,

சிறிது நேரம் காத்திருந்து சிறிய நன்மை என்பதையே பெரும்பாலும் தேர்வு செய்கிறார்கள். இதை ஆன்மிகத்தில் சிற்றின்பம் என்றும் பேரின்பம் என்றும் விளக்குகிறார்கள். தாமதமாகும் இணையதளங்களைக் காட்டிலும், விரைவில் ஏற்றப்படும் இணையதளங்களையே பயனர்கள் விரும்புவதை எடுத்துக்காட்டாகக் கொள்ளலாம். இங்கு ஒரு காட்சியில் தந்திரத்தால் புலியை வேட்டையாடிய முதலை வைரல் காட்சி பரவி வருகிறது.

வீடியோ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *