தினமும் வீட்டில் செல்வம் செழிக்க வேண்டுமா? இந்த ஒரே ஒரு மந்திரத்தை தினமும் மறக்காமல் உச்சரியுங்கள் !!

ஆன்மீகம்

வீடுகளில் செல்வம் பெறுக வேண்டும் என்பது ஒவ்வொருவருடைய விருப்பம், செல்வம் என்பது வெவ்வேறு விதமான உருவங்களில் உங்களுக்கு வழங்கப் பட்டிருக்கின்றது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அதை உணர்ந்து புரிந்து கொ ள் ள வேண்டியது மட்டுமே. எட்டு வகையான செல்வங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது பொருள் வசதி என்னும் செல்வம்: உடல் நலம் என்னும் செல்வம்: வெற்றி என்னும் செல்வம்: தைரியம் என்னும் செல்வம்: நட்பு என்னும் செல்வம்: திறன் என்னும் செல்வம் : கண்ணியம் என்னும் செல்வம் : மூலாதார நினைவு என்னும் செல்வம்:

தினமும் வீட்டில் செல்வம் செழிக்க வேண்டுமா? வீட்டில் செல்வம் செழிக்க தினமும் இந்த மந்திரத்தை சொல்வதன் மூலம் மிகப்பெரிய பெயரையும் புகழையும் அடையமுடியும். நமது வாழ்வில் செல்வச் செழிப்பை வழங்குவது குபேரர் ஆவார். எனவே நம் வீட்டில் என்றும் செல்வம் செழிக்க குபேரர் மந்திரங்களை நாள்தோறும் சொல்லி வர லஷ்மி கடாட்சம் நமது வீட்டில் பெருகும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மந்திரத்தைப் குறைந்தபட்சம் 7 முறையாவது தினமும் உச்சரிக்க வேண்டும். 7 முறை என்பது இல்லாமல் அதிகப்படியான முறைகளும் சொல்லலாம். சொல்லும்பொழுது குபேரரை மனதில் நினைத்துக் கொள்ளவும். அப்பொழுது தினமும் வீட்டில் செல்வம் செழிக்க்கும் இந்த ஒரே ஒரு மந்திரத்தை தினமும் மறக்காமல் உச்சரியுங்கள்

குபேரர் மந்திரம் = ஓம் ஹ்ரீம் க்ளீம் சௌம், ஸ்ரீம் கும் குபேராய, நரவாகனாயயக்ஷ ராஜாய, தன தான்யாதிபதியே, லக்ஷ்மி புத்ராய ஸ்ரீம், ஓம் குபேராய நமஹ !! இப்படியாக தினமும் வீட்டில் இந்த ஒரே ஒரு மந்திரத்தை தினமும் மறக்காமல் உச்சரியுங்கள் அதன் பின்னர் உங்கள் வீடுகளில் ஏற்படும் மாற்றத்தினை நீங்கள் காண்பீர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *