பல ஆண்டுகளாக அ ரங் கேறிய சி த்ர வதை !! தாயுடன் சேர்ந்து தந்தையை கொ லை செய்த மகள்கள்…

விந்தை உலகம்

பல வருடங்களாக மகள்களுக்கு பா லி ய ல் தொ ல் லை கொடுத்து வந்த கணவரை, தனதுமகள்களுடன் சேர்ந்து மனைவி கொ லை செய்த சம் ப வ ம் பெரு ம் அ தி ர் ச் சியை ஏற் படு த்தியுள்ளது. நொய்டாவை சேர்ந்தவர் 50 வயதுநபர். இவர் துப்புரவு பணியாளராக பணி புரிந்துவந்தார். இவர் நொய்டாவில் மனைவி, 3 மகள்களுடன் வசித்து வந்தார். இவரை மனைவியும் அவரது மகள்களும் சேர்ந்து கழு த் தை நெ ரித் து கொ லை செய்து விட்டனர். இதுகுறித்து தாய் கூறுகையில் எனதுகணவருக்கு குடி ப்பழக்க மும் போ தை பழ க்கமும் இருந்தது. அது போல் அவர் உ ட லு ற விலும் அதிகம் நாட்டம் கொண்டவர்.இதனால் தினமும் என்னை கொடு மை ப்ப டுத்தி வந்தார். என்னை ஒரு முறை கொ லை செய்யவும் அவர் தயங்கவில்லை.மற்றொரு முறை இதற்கு நான் ஒப்புக் கொள்ளாததால் என்னை தீவை த்து எ ரி க் கவும் முயற்சித்தார்.

இந்த நிலையில் எனது மகள்கள் வளர் ந்துவிட்ட நிலையில் அவர்களுக்கு இவர் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பா லி ய ல் தொ ல் லை கொ டுத்து வந் தார். எனக்கு 16, 14, 11 வயதுகளில் 3 மகள்கள் உள்ளனர். இதில் 11 வயது மகளை பெற்ற தந்தை யே பலா த்கா ரம் செய்து கொ லை செய் து விட்டார். இ து குறித்து நான் அ சி ங்க த் தின் கார ண மாகவும் என் கணவர் மீ தா ன அ ச் ச த் தின் கா ர ண மாக வும் யா ரி டமும் சொ ல் லவில்லை.

என் க ண வரின் பா லி யல் தொ ல் லை யால் அ திக உ தி ர ப் போ க் கால் என் மகள் இ ற ந் தார்.இந்த நி லையில் மற்ற இரு மகள்க ளு க்கும் அவர் பா லி யல் தொ ல் லை கொ டு க்கத் தொ டங் கி வி ட்டார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவரின் தொ ல் லை யால் நாங்கள் மூவ ருமே ம ன உ ளை ச்ச லால் இருந்தோம்.

இதனால் அவரை கொ லை செய்ய மு டி வு செ ய்தோம். இவ்வாறு செய்தால் தங்கள் தி னந் தோ றும் இந்த பா லி யல் சி த் ரவதை களி லிருந் து தப் பிக் கலாம் என மு டிவு செய்தோம்.அதன்படி எனது மூத்த ம கள் அவரது க ழு த் தை து ப்ப ட்டா கொ ண்டு நெ ரி த் தார். எனது இளைய மகள் அவரது இரு கை களையும் இ று க் கமாக பிடித் துக் கொ ண்டார். நான் அவரது கா ல்களை இறு க் கமாக பிடித்துக் கொண்டேன்.

அவரது உ யிர் பி ரி ந் தவுடன் கால் களை விட்டு விட்டேன். இது போன்று க ண வரின் தொ ல்லை குறித்து நாங்கள் மோ ர்னா போ லீ ஸ் நி லையத்தில் பு கா ர் கொ டுத்தோம்.எனது மகள்கள் எந்த மாதிரியா ன பா லி ய ல் தொ ல் லையை அ னு பவி த்தார்கள் என்பது அந் த கா வல் நி லை யத்தில் உள்ள அனைவருக்குமே தெரியும். எனினும் எனது க ண வ ருக்கு எ தி ரா க யாரும் நடவ டிக்கை எடுக்கவில்லை.

எனக்கும் எனது மகள்களுக்கும் உதவவில்லை என தெரிவித்தார். இதுகுறித்து போ லீ ஸ் அ தி கா ரி பிர பாத் தீ ட்சித் கூறுகையில் அந்த ச ம் ப வம் குறித்து அவரது கண வரிடம் விசா ரி க்க முற்படு வோம். ஆனால் அவரோ எப்போதும் போ தையி லேயே இருப்பதால் நாங்கள் சொல்வதை காது கொ டுத்தே கேட்ட தில் லை என்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *