மனைவியுடன் சேர்ந்து பெற்ற தா யை தீவை த்து கொ லை செய்த மகன் !! ப த ற வை க்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

நாளுக்கு நாள் புதிய புதிய ச ம் ப வங்கள் நடைபெற்று வருகின்றது. சில ச ம் ப வங்களை கேட்கிற போது நம்மையே ப த ற வைத்து விடும், இப்போதைய காலங்களில் கொ லை கொ ள்ளை போன்ற காரியங்களே அதிகமாக நடை பெற்று வருகின்றது. அதிலும் சொந்த உறவுகளுக்குள்ளேயே நடை பெற்று வருவது தான் மிகவும் வேதனையான விடயம். அந்த வகையில் பெற்ற தாயை தன்னுடைய மனைவியுடன் சேர்ந்து தீவை த்து எ ரி த்து கொ லை செய்த மகனின் செயல் பெரும் ப த ற்ற த்தையும் அ தி ர்ச்சி யையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதாவது உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஷாஜகான் பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜலால் பூர் நகரில் வசித்து வந்த ரத்ன குமார் என்ற பெண்(58) சமீபத்தில் பலத்த தீக் கா யத்துடன் மருத்துவமனையில் அ னு மதிக்கப்பட்டார்.

 

அவர் ம ர ண வா க்கு மூலம் கொடுத்த பின் உ யி ரிழ ந்தார். அவர் கொடுத்துள்ள ம ர ண வா க் குமூலம் கொடுத்துள்ளார். இதில், வர குறிப்பிடுகையில் தெரிவித்து என்னவென்றால் தனது பூர்வீக வீட்டை விற்கும் படி தன்னுடைய மகன் வற்புறுத்தி கூறியதாகவும், ஆனால் அவரோ அப்படி விற்க முடியாது என்றும்

 

அவ்வாறு விற்பதானால் அதை எல்லாருக்கும் சமமாகப் பி ரி த்துத் தான் கொடுப்பேன் என கூறியுள்ளார், இவ்வாறு அந்த பூர்விக வீட்டை விற்று எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து கொடுப்பதாக தாயாய் சொன்னதை மகன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.  இதனால் அவர்களுக்கு இடையில் த க ராறு ஏ ற் பட்டுள்ளது.

 

இவ்வாறு ஏ ற் பட்ட சொ த்து  த க ரா றில் தனது மகன் மற்றும் மருமகள் அத்துடன் மற்றொரு உறவினர் சேர்ந்து த னக்கு தீவை த்ததா கக் அவர் கூறியுள்ளார். இது கு றித்து  பொ லி ஸா ர் வ ழக் குப் ப தி வு செய்து ச ம் ப ந் த ப்பட்ட கு ற் ற வா ளி களிடன் வி சா ரித்து வ ருகின்றனர். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *