சேவல்களை கைதுபண்ணி லா க் க ப்பில் அ டைத்த போ லீ ஸ் !! அ திர வைக்கும் கா ரணம் என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

நாளுக்கு நாள் ப ர ப ர ப் பா கிக்கொண்டு இருக்கும் இவ்வுலகில் வித்தியாசமான ச ம் ப வ ங்க ள் பல இடம் பெற்றுக்கொண்டு தன இருக்கிறது. அந்த வகையில் தற்போது ப ர வ லாகி கொண்டு வரும் ச  ம் ப வம் தான் இந்த சேவல்களைக் கை துசெ ய்து லா க்க ப் பில் அடைத்த போ லீ ஸ். பொதுவாக மனிதர்களை தான் கை துப ண்ணி லா க் கப்பில் அ டைபார்கள். இதனாலேயே இ ச் ச ம்ப வம் ப ர ப ரப் பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. அதாவது கரூர் மாவட்டத்தில் கா வல் து றை யின் த டையை மீ றி சேவ ல் கட்டு என்கிற சேவல் ச ண் டை நடத்தியதாக ஐந்து ச ண் டைசேவல்கள் கை துசெ ய்யப்பட்ட ச ம் ப வ ம் ப ர ப ர ப் பை ஏற்  படுத்தியிருக்கிறது.

 

மாடுகளை வைத்து ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவது போல சே வல்களை வைத்து வழக்கமாகவும் பாரம்பரியமாகவும் சேவ ல் க ட்டு நடத்தி வருபவர்கள் தான் கரூர் மாவட்டத்தின் , அரவக்குறிச்சி ஒன்றியத்தில் இருக்கிறது கிறிக்காரன்பட்டி. ஆனால், சேவல்களின் வா யில் ச ர க் கை ஊ  த் துவது, எ தி ரி சேவ ல்களை வீ ழ்த்த சேவல் களின் கா ல்களில் வி ஷ க் க த் தி யை வை த்து க ட் டிவிட்டு ச ண் டை போட வைப்பது, சேவல் ச ண் டை யை ப் ப ணம் வை த்து வி ளையாடுவது,

 

அத்துடன் சேவல் ச ண் டையைச் சர் ச் சைக் கு ரிய மு றையில் நடத் துவதாக 02 வருடங்க ளுக்கு முன்பு கா வ ல் து றை யி னால் சேவ ல்கட்டு நடத் துவதற்கு த டை போ ட ப்ப ட்டது. ஆனால் அந்தத் த டை யை மீ றி தான் குறி  க்காரன் பட்டி யில் மீண்டும் சேவல் கட்டை சில ர் நடத்த முட்பட்டபோது , அந்த பகுதிக்கு வந்த அரவ  க்குறிச்சி போ லீ ஸ், அங்கு விளையாட வை த்திருந்த ஐந்து சேவ ல்களின் கால் களை யும் க ட்டி கை துசெ ய் து  கொண்டு போனார்கள்.

 

ஆனால் கிறிக்காரன்பட்டி சேர்ந்தவர்கள் கா வ ல் து றை கூறுவது போல , எந்தச் சூ தா  ட்ட மும் நடத்த வில்லை. நாங்கள் சேவல்களை வைத்து சேவல்கட்டு மட்டுமே நடத்துகிறோம். என கூறியுள்ளார்கள். அத்துடன் அவ  ர்கள் கூறும் போது பாரம்பரியமாக நடத்தப்படும் ஜல் லிக் கட்டு போ லவே நாங்க  ளும் இந்த சே வல்கட்டு நிக ழ்வை பாரம்ப ரியமாக நட த்தி வருகி ன்றோம்

 

எண்களின் இந்த சேவல் கட்டு பாரம்பரிய விளையாட்டில் எந்த ஒரு நபர்க ளுக்கும் எந்தவி தமான பா தி  ப் பு ம் ஏற் படுவதில்லை. ஆனால் ஜல்லிக்கட்டு பாரம்பரிய விளையாட்டில் மாடு பிடிப்பவர்களுக்கு உ யி ர் போ கும் ஆ ப த் து காண ப் படுகிறது. அப்படியான எந்த வி தமான அ ச்சு று த் த லும் ஆ ப த் தும் இல்லாத விளை யாட்டு தான் இந்த சே வல் க ட்டு வி ளையாட்டு.

 

ஆனால் இந்த கா வ ல் து றை அ தி கா ரிகள் வேண்டும் என்றே இவ்வாறு செய்துள்ளார்கள். கா வல் து றை சேவல்கட் டுக்குத் த டை போட்டி ருக்கு. எங்ககிட்ட இருந்து ப றித்த சேவ ல்களையும் கா வ ல்  து றை தி ருப்பித் தரணும்” அதே வேளையில் நாங்க சேவல் கட்டு எனும் இந்த பாரம்பரிய விளையாட்டுக்கு வளர்த்த சேவல்களையும் கை து பண் ணி தூ க் கிட் டுப் போ யி ட்டா ங்க. சேவ ல்கட்டு மீ தா ன த டை யை உட னே நீக் க ணும். என்று கூறியு ள்ளார்கள்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *