கணவரை தா க் க வந்த ம ர் ம ந பர்க ளை அ ல றி யடித்து ஓ ட வி ட்ட மனைவி! வைரல் வீடியோ

விந்தை உலகம்

கல்லானாலும் கணவன் என்று கூறுவார்கள். என்ன தான் கணவன் தப்பு செய்கிறவனாக இருந்தாலும் தன கணவருக்கு ஒரு பி ர ச்சனை யென்று வரும் போது மனைவி  முன் நிற்பாள் உத்திர பிரதேச மாநிலம் லக்னோ மாவட்டத்தில் தன் கணவரை தாக்க வந்த ம ர் ம கு ம்பலை து ப் பாக் கி யால் சு டு வ து போன்று சினிமா பாணியில் நாட கம் நிக ழ்த்தி மனைவி காப்பா ற்றியுள்ளார். உத்திர பிரதேச மாநிலம் லக் னோ மாவட் டத்தின் ககோரி என்ற நகரில், வீட்டின் வெளி யில் நின்று கொண்டிருந்த ஒருவரை ம  ர் ம கு ம் பல் சில ர் தா க் க முற்பட்டனர்.

 

 

அப்போது, அந்த நபரின் மனை வியானவர் வீட்டிற்குள் இருந்து து ப் பா க் கி யை எடுத்து வந்து அந்த ம ர் ம நபர்களை மிர ட்டி யுள்ளார். து ப் பா க்கி காட்டி மி ர ட் டி யதா ல், அ தி ர்ச் சி யடை ந்த ம ர் ம நபர்க ள் தெ றி த்து ஓ டி யு ள்ளனர்.

 

 

இந்த ச ம் ப வம், அப்பகுதியில் பெரும் ப ர ப ர ப் பை ஏற்படு  த்தியுள் ளது.

 

 

இதோ அந்த வீடியோ காட்சி !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *