தொடர்ந்து காபியை குடிப்பவரா நீங்கள்? இ த யம், க ல் லீரல் போன்றவற்றில் இந்த மாற்றம் வருமாம் !!

விந்தை உலகம்

இ த ய  நோய் போன்ற இ த ய சம்பந்தப்பட்ட நோ ய்கள் பெருந்தமனி தடிப்புத் தோல்  அ ழ ற்சியால் ஏற்படுகின்றன, மேலும் காபியின் திறன் இந்த சூழ்நிலையில் நிறைய உதவுகிறது. காபியை தவறாமல் உட்கொள்வது க ல் லீ ர ல் பா தி ப் பு, க ல் லீ ரல் பு ற் று நோ ய் மற்றும் சி ரோ சி ஸ் உள்ளிட்ட க ல் லீ ர ல் நோ ய் க் கா ன வாய்ப்புகளை குறைக்கிறது. ஒரு நாளைக்கு ஒன்று முதல் மூன்று கப் காபி குடிப்பதால் க ல் லீ ரல்  நோ ய் க ளின் வளர்ச்சியைக் குறைக்கிறது,

 

ஏனெனில் இது க ல் லீ ர லி ல் ஏற்படும் வீ க்கம் மற்றும் உ  யி ர ணு  சே த த் தைக் குறிக்கும் க ல் லீ ரல் நொ தி களின் அளவைக் குறைக்கிறது. தேநீரை விட காபியை விரும்பும் பலர் உள்ளனர். காபியில் ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன, அவை பு ற் று நோ ய், இ த ய  நோ ய் மற்றும் கல் லீ ரல் பா தி ப் பு போன்ற உ யி ரு க் கு ஆ ப த் தா ன நோ ய்களை உருவாக்கும் வாய்ப்பைக் குறைக்கின்றன.

காபி கொழுப்பைக் குறைக்கிறது, இது குறிப்பாக உடற்பயிற்சி மற்றும் நல்ல உணவுடன் இணைந்தால் உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது. இது மட்டுமல்லாமல், காபி நரம்பு செல்களைத் தூண்டுகிறது. இ த ய  நோ ய் போன்ற இ த ய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் பெருந்தமனி தடிப்புத் தோல் அ ழ ற் சி யால் ஏற்படுகின்றன,

மேலும் காபியின் திறன் இந்த சூழ்நிலையில் நிறைய உதவுகிறது காபியை தவறாமல் உட்கொள்வது க ல் லீரல் பா தி ப் பு, க ல் லீரல் பு ற் றுநோய் மற்றும் சி ரோ சி ஸ் உள்ளிட்ட க ல் லீ ரல் நோ ய்க்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *