தினமும் இந்த நேரத்தில் தண்ணீர் குடித்து வந்தால் போதும்.. என்னென்ன மாற்றம் நிகழும் தெரியுமா…. கட்டாயம் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க !!

விந்தை உலகம்

ஒருவர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டிய நேரங்களையும் அறிந்திருக்க வேண்டும். தண்ணீரைக் குடிக்கவும், இழந்த திரவங்களை நிரப்பவும் எந்த நேரத்தில் குடிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு தண்ணீர் ஆனது மிக முக்கியான ஒன்றாகும். உடலின் சீரான செயல்பாட்டை உறுதி செய்வதிலும், தீங்கு விளைவிக்கும் நோய்களிலிருந்து நமது ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதிலும் நீர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

 

இதனைத் தொடர்ந்து, போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது நம் அன்றாட பழக்கமாக இருக்க வேண்டும்.முதலில், நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன், ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிப்பது முற்றிலும் அவசியமானதாகும்.இது உங்கள் உள் உ று ப் பு களையும் உங்கள் இra த் த  ஓ ட் ட  அமைப்புகளையும் செயல்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல்,

 

தூக்கத்தின் போது நீங்கள் இ ழ ந் த நீரின் உ ட லை யு ம் நிரப்புகிறது.  உ ட ற் ப யிற் சி க்கு பிறகு தண்ணீர் குடிப்பது உங்கள் ஆன்மாவைப் பு த் து  ண ர் ச் சியுறச் செய்து, உங்கள் உடலை மீண்டும் உற்சாகப்படுத்தும். இது உங்கள் இ த ய த்  து டி ப் பை  இ யல்பு நிலைக்கு கொண்டுவருகிறது மற்றும் மீ ட் டெ டு ப் பை அ தி  க ரி க் கிறது.

 

உணவுக்கு முன் தண்ணீர் குடிப்பது மிகவும் சாதகமானது மற்றும் ஆரோக்கியமாக மட்டுமல்லாமல், எடை இ ழ ப் பு க் கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.இது செ ரி மா ன த் தை மேம் ப டு த் து கையில், இது உங்களை திருப்திப்படுத்துவதோடு கூடுதல் க லோ ரி களை   சாப்பிடுவதைத் தடுக்கிறது.குளிப்பதற்கு முன்பு ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிப்பதால் உங்கள் இra த் த  அ ழு த் த ம் குறையும்.

 

நீர் சூடாக இருந்தால், அது இra த் த நா ள ங் களை விரிவுபடுத்துகிறது, இதனால் இra த் த அ ழு த் தம் குறைகிறது. ப டு க் கை க் குச் செல்வதற்கு முன்பு தண்ணீர் குடிப்பதால், இரவு முழுவதும் உங்களை நீ  ரே ற் ற மாக வைத்திருக்கும்.மேலும், இது உங்கள் உ ட லு க் கு தீ ங் கு  விளைவிக்கும் அனைத்து நச்சுக்களையும் சுத்தப்படுத்தும். நீங்கள் வயிற்றுவ லி யா ல்  ப டு க் கை க் கு ச்  சென்றால், அந்தவ லி கு றை யு ம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *