முருங்கை இலையில் தயாராகும் டீ !! என்ன நோ யி லி ரு ந்து வராமல் பாதுகாக்கும் தெரியுமா .. ஆ ச் ச ர் ய மான உண்மை !!

மருத்துவம்

முருங்கை டீ முருங்கை இலைகளை நிழலில் உலர்த்தி, அரைத்த பொடியில் இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது இது இ ra த் த அ ழு த் த த் தை யும் கட்டுக்குள் கொண்டு வருகிறது. முருங்கை மரத்தில் உள்ள காய், இலை, விதை, பட்டை, வேர், பிசின், மலர் என அத்தனையும் மருந்தாகப் பயன்படுகிறது.  அதிலும் குறிப்பாக, முருங்கை இலைகளில் க் ளோ ரோ ஜெ னிக் ஆ சி ட் டி ன் எனும் ஆன் டி ஆக்ஸிடென்டுகள் இருப்பதால்

 

இது ர th த த் தி ல் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. முருங்கை இலையில் செறிந்துள்ள விட்டமின் சி, டைப் -2 வகை நீ ரி ழி வு நோய ளி க ளின் இ th த் த ச ர் க் கரையையும் இ th த் த அ ழு த் த த் தையும் குறைக்க உதவுகிறது. முருங்கைக்கீரை உடலில் உள்ள கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்க உதவுவதால் இ த ய  நோய்களின் ஆ ப த் தை க்  குறைத் து  இ த ய   நோ யா ளி க ளுக்கும் உதவுகிறது.

 

 

மா ர டை  ப் பு வராமல் தடுக்க உதவுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக ஊ  ளை ச் ச தை யாலும் தொ ங் கு கின்ற தொப் பை யா லும்   தொ டை ப் பகு தி யில் இருக்கும் செல்லுலாய்டு கொழுப்புத் திசுக்களையும் குறைக்க உதவுகிறது. முருங்கை இலையில் இருக்கும்

 

அதிக அளவிலான சக்திவாய்ந்த ஆன்டி ஆக்ஸிடென்டுகள் உ ட லி ல் வீக் க ம்  மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அ ழு த் த த் தை   எ தி ர் த்து   போ ரா டி     உங்கள் சருமம் மற்றும் கூந்தலின் தரத்தை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது. இதிலிருக்கும் ஆ ன்டி ஆ க் ஸி டெ ன் டுகள் ந 0ச் சு க்க ளை  தடுத்து சருமத்தை ஆழமாக சுத்தம் செய்கிறது.

 

முருங்கை டீ செய்முறை:
முருங்கை இலையை நிழலிலேயே உலர்த்திப் பொடி செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தண்ணீரைக் கொ தி க் க வைத்து வடிகட்டினால் நல்ல பச்சை நிறத்தில் டீ கிடைக்கும். உங்களுக்குக் கூடுதல் சுவை தேவைப்பட்டால் சிறிது தேன் மற்றும் எ லு மி ச் சை ச்சாறு சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *