அன்றாட உணவில் வறுத்த பூண்டு சேர்த்துக் கொள்வதால் இவ்வளவு நன்மைகளா !! காரணம் என்ன தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

தினமும் 6 வறுத்த பூண்டு சாப்பிடுவதால் வாயு பிரச்சனைகள் வராது. இதை அன்றாட உணவில் அதிகமாகவே சேர்த்துக் கொள்ளலாம். தினமும் வறுத்த பூண்டு சாப்பிட்டால் நமக்கு அதிக அளவு நன்மையை தருகிறது.  தினமும் வறுத்த பூண்டு சாப்பிடுவதால் இ ர த் த   அ ழு த் த ம் உ யர் கொ ல ஸ் ட்ரால் இ த ய   நோ ய் ,  மா ர டை ப் பு,

 

பெரும்தமனி அ டைப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை தடுத்து காத்துக் கொள்கிறது மற்றும் இ ர த் த  நா ள ங்களை ரிலாக்ஸ் செய்யும். பூண்டு உ டலில் உள்ள கெ ட்ட கொ ழு ப் பு களை கரைத்து ஆரோக்கியத்துடன் வைத்துக்கொள்கிறது. பூண்டு ஆரோக்கிய உணவில் சிறந்து விளங்குகிறது.

 

தினமும் பூண்டு சாப்பிட்டால் நம் உ ட லுக்கு ஒரு ஆரோக்கிய வளையமாக இருக்கிறது. வறுத்த பூண்டு சாப்பிட்டால் உ டலில் உள்ள ப் ரி-ரா டி க்கல்களை எ தி ர் த்து போ ரா டி  உ ட லி ல் ஏற்படும் பு ற்று நோ ய் செ ல் க ளை அ ழி க் க  பயன்படுகிறது.

 

கொ ல ஸ் ட்ராலின் அளவை சீ ராக வைத்துக் கொள்கிறது. எலும்புகளை பலமாக வைத்துக் கொள்கிறது. பூண்டு மருத்துவக் குணத்தால் உ டலின் சோர்வை நீக்குகிறது. உ டலில் உள்ள செல்களின் வாழ்நாளை நீடிக்கச் செய்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *