பப்பாளி வி தைகளை இனி யாரும் குப்பையில் வீச வேண்டாம் !! இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் உண்டா !!

மருத்துவம்

பப்பாளியின் நன்மைகள் குறித்து பலரும் அறிந்திருக்கின்றோம். ஆனால் பப்பாளி விதைகள் பற்றி நாம் ஆராய்ந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. பப்பாளி விதைகள் உண்ணக்கூடியவை அல்ல என்ற ஒரு பரவலான கட்டுக்கதை உள்ளது. அது முற்றிலும் தவறானது. அவற்றை குறைந்த அளவில் உட்கொள்ளும்போது நமது ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.

 

பப்பாளி விதைகளில் வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் சி, வைட்டமின் பி மற்றும் இரும்பு, மெக்னீசியம், கால்சியம், பாஸ்பரஸ், துத்தநாகம் போன்ற தாதுப்பொருட்களும் நிறைந்துள்ளன.
பப்பாளி வி தையின் க ச ப்பான சுவை காரணமாக, நாங்கள் அதை நாம் சாப்பிட விரும்பவில்லை. இன்று பப்பாளி விதைகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் குறித்து பார்க்கலாம்.

 

பப்பாளி விதைகளில் நிறைந்துள்ள நார்ச்சத்து ஆரோக்கியமான குடலை பராமரிக்க உதவுகிறது.
பப்பாளி விதைகளில் உள்ள கார்பைன் நம் குடலில் உள்ள தீங் கு வி ளைவிக்கும் பா க் டீ ரியாக்கள் மற்றும் ஒட்டுண்ணிகளைக் கொ ல் ல உதவுகிறது. எனவே, நமது செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது.

 

பப்பாளி விதைகள் நம் செ ரி மானத்தை சீராக வைத்திருக்கின்றன. கொ ழுப்பின் அளவைக் குறைக்கிறது. மோசமான கொழுப்பின் அளவைக் குறைப்பதன் மூலம் உ டலில் உள்ள கொழுப்பின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகிறது . பப்பாளி விதைகள் டெ ங்குவுக்கு எ தி ரா ன  ஒரு தீர்வாகும். டெ ங்கு கா ய்ச்சல் தா க் கு ம் போது, ​​பப்பாளி வி தை க ள்  மற்றும் இலைகளை உட்கொள்ளத் தொடங்குங்கள்.

 

பப்பாளி விதைகளை உட்கொள்வது நமது சி று நீ ர கங்களை சே த த் தி லி ருந்து பாதுகாக்கிறது மற்றும் சி று நீ ர க ங் க ளி ன்  சீ ரா ன  செயல்பாட்டை உ று தி செய்கிறது. பப்பாளி வி தை க ள் தோ ல் செ ல் க ள் உட்பட அனைத்து உ யி ர ணு க் க ளை யு ம் ஆ க் ஸி ஜ னே ற் ற  சே தத்திலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடும். பப்பாளி விதைகள் வயதான எ தி ர் ப் பு  பண்புகளையும் வெளிப்படுத்துகின்றன.  அவை நே ர் த் தி யா ன  கோ டுகள் மற்றும் சு ரு க் கங்களைத் த டுக்க உதவுகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *