பார்ப்பவர்களை வி- ய- ப் பி ல் ஆ -ழ்-த்-தி-ய கரடி !! தன்னை தா -க்-க வந்த பு-லி- யை வி-ர -ட்டி வி-ர -ட்டி து -ர -த்திய கரடி !!

விந்தை உலகம்

சிங்கம் காட்டின் அரசனாக மதிக்கப்பட்டாலும் பல சந்தர்ப்பங்களில் வீraத்திற்கு பு-லி தான் உவமிக்கப்படுகின்றது. சிங்கத்திற்கு இணையாக காட்டுக்குள் தி-மி -ரோ -டு தி-ரி-யும் அடுத்த விலங்கு பு- லி தான். ஓர் ஆண் பு- லி-க்கும், பெண் கரடிக்கும் இடையே நடைப்பெற்ற sa ண் டை தான் தற்போது இணையத்தில் வை ர லாகி வரும் ஒரு விடயமாக உள்ளது.

 

சிங்கத்தைவிடவும் உ ட ல மை ப் பி ல் பு -லி பெ ரி ய து. சிங்கத்திற்கும் பு -லிக்கும் இ டையில் நடைபெற்றுள்ள saண் டை க ளி லெ ல்லா ம் பு -லி தான் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பு -லியின்
உda லில் உள்ள கோடுகள் மேல் புறத்தில் உள்ள முடிகளில் மட்டுமல்லாமல், அதன் தோலிலும் வ ரி க் கோ டு க ள் உள்ளது. மனிதர்களுக்கு உள்ள கை ரேகைகள் போன்று பு -லி களின் உ da லில் கோடுகள் உள்ளது. ஆனால் இந்தக் கோடுகள் ஒவ்வொரு பு li க்கும் வேறுபடும்.

 

பு -லி யின் உ- று -மல் 3 கிமீ தொலைவு வரை கேட்கும்.  பு -லி- கள் பெரும்பாலும் இரவு நேரத்தில் வே ட்- டை- யா டுவதையே விரும்பும். ஏனெனில் அதற்கு இ-ர-வி-ல் தான் மனிதர்களை விட 6 மடங்கு கண்பார்வை கூ ர் மையாக இருக்கும். பு லி கள் ஒரு நாளில் 27 கிலோ கறியை உணவாக உட்கொள்ளும்.

 

பத்தில் ஒரு பு லி யின் வே ட்டை தான் வெற்றியடையும். இதனால் பு லி களால் நீண்ட நாட்கள் உணவு உண்ணாமல் இருக்க முடியும். பு லி களுக்கு ஜீ ர ண சக்தி குறைவு. அதனால் ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் கிலோ கணக்கிலான உணவுகள் செ ரிக்க தாமதமாகும். பு லி கள் தான் வாழும் இடத்தைச் சுற்றி தன்னுடைய சி று நீ ரால் ஓர் எல்லையை வகுத்துக் கொள்ளும்.

 

ஏனெனில் அது அதன் எல்லைக்குள் பி-ற வி-லங்குகள் வராமல் பாதுகாக்கும். மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள டடோபா தே-சிய பூங்காவில் தான் இ -ச்- sa- ம்- ப- வம் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த இரண்டு ஜீவ-ன்களும் sa ண்- டை யி ட் டுக் கொண்ட காட்சியினை அக்ஷய் குமார் என்பவர் ப-டம் பிடி த் து ள்ளார்.

 

அதில், பு-லி-யானது கரடியின் க -ழு- த்-தை பி- டி-த்துக் கொண்டு அதன் பி-டி- யை இ -று- க் க, பின்பு எ -ழு ந்-த கரடி பு-லி-யை ஓ-ட ஓ-ட வி- ர -ட்-ட யடி த் த து. அந்த வீடியோ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *