திருமணமான பெண்கள் மெட்டி அணிவது ஏன் என்று தெரியுமா? விஞ்ஞானிகளையும் மிஞ்சிய தமிழர்களின் அறிவியல் !!

ஆன்மீகம்

ஒரு பெண் திருமணமானவர் என்பதை உணர்த்துவது அவர் கால் விரல்களில் அணிந்திருக்கும் மெட்டிதான். நெற்றி உச்சி வகிட்டில் பொட்டு வைத்திருப்பார். க ழுத்தில் மாங்கல்யம், கால்களில் மெட்டி அணிவது கூட அடையாளம் என்பதை விட ஆரோக்கியம் உள்ளது என்பதை உணர்ந்துதான் அதை அணியச் சொல்கின்றனர்.

நமது முன்னோர்கள் எப்போதுமே அறிவியலும் ஆன்மீகமும் கலந்த விசயங்களையே அறிமுகம் செய்கின்றனர். பெண்களது க ருப்பைக்கான முக்கிய ந ரம்புகள் கால் விரல்களிலேயே இருக்கிறது.வெள்ளியில் மெட்டி அணிவதால் வெள்ளியில் இருக்கும் ஒரு வித கா ந்த ச க்தி கால் ந ர ம் பு களில் ஊ டுருவி நோ ய்களை தடுக்கும் ஆற்றல் உடையது.

முக்கியமாக க ருப்பை நோ ய்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. பெண்கள் மெட்டியை பெருவிரலில் இருந்து இரண்டாவது விரலில் அணிவதன் மூலம் க ர் ப் பப்பை ஆரோக்கியமாகவும், க ர் ப் பப்பையில் இ ர த் த ஓ ட் டம் சீராகவும் பாதுகாக்கப்படுவதாக அறிவியல் உண்மை கூறுகிறது.

க ர் ப் ப த்தின்போது உருவாகும் ம ய க் க ம்,  வா ந் தி போன்றவற்றை குறைக்கவும் க ரு ப் பை யின் நீர் சமநிலையை பேணுவதற்கும் மெட்டி பயன்படுகிறது. கால் வி ரலில் அணியும் மெட்டி நாம் நடக்கையில் பூமியுடன் அ ழு த் தப்படுவதால் நமது உடல் பிணிகளை முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்களது உ ட ல்  பிணிகளைக் குறைக்கும் என்கின்றனர்.

ஆகையால் பெண்கள் காலில் மெட்டி அணிவது நல்லது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *