முக்கியமான கிரக அம்சங்கள் !! காதல் வாழ்க்கையில் கொண்டுவர போகும் மாற்றம் தெரியுமா !!

ஆன்மீகம்

உங்கள் காதல் வாழ்க்கையின் மாற்றங்கள் ந ட் ச த்தி ர ங் க ளி ன் இ yA க் க ங்களை பொறுத்தே அமைகிறது. 2021-ன் சில முக்கியமான கி ர க  அம்சங்கள் காதல் மற்றும் மக்களின் தனிப்பட்ட சு த ந் தி ர த் தை பேணுதல் ஆகியவற்றுக்கு இடையே பல போRA ட் ட ங்   களைக் காணும் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த ஆண்டின் காதல் வாழ்க்கை சில ராசிகளுக்கு ரோ லர் கோ ஸ்டர் ரை டர் போல இருக்கப்போகிறது. இந்த பதிவில் உங்களின் காதல் வாழ்க்கை 2021-ல் எப்படி இருக்கப்போகிறது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6832″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-3.jpg” alt=”” width=”600″ height=”338″ />

 

மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களை பொறுத்தவரை 2021 ஆம் ஆண்டில் உங்கள் உRAவு வளர்ச்சியடைந்து வளர வேண்டும் என்ற வ லுவான ஆ சை உங்களுக்கு இருக்கும். உங்கள் பா தை எப்போதுமே எளிதானது அல்ல, சிறிய கருத்து வேறுபாடு காரணமாக நீங்கள் விரும்பும் நபர்களை இ LA க் க நேரிடும். இருப்பினும், உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வைத்திருக்க விரும்புவோருக்காக நீங்கள் ஒரு நிறைய முயற்சி செய்வீர்கள். நீங்கள் ஒரு உRAவில் இருந்தால், உங்கள் மனதில் ப ட் ட தை பேசுவதற்கும், நீங்கள் நினைப்பதைச் சொல்வதற்கும் உங்கள் துணை உங்களை இன்னும் பாராட்டுவார். நீங்கள் சிங்கிளாக இருந்தால், உங்கள் வெளிப்படையான பேச்சு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6839″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-10.jpg” alt=”” width=”1200″ height=”675″ />

 

ரிஷபம்
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நீங்கள் எ தி ர் பா ர் த்த தை விட குறைவான உ ண ர்ச் சி வ ச ப்ப ட க் கூ டிய தருணங்கள் இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் மிகவும் ஏ மாற் ற ம டை ய நேரம் இல்லை. மார்ச் மாதத்தில் சுக்ரன் உங்கள் உ றவு க் கு வ வான அடித்தளத்தை உருவாக்க உதவும், நீங்கள் சிங்கிளாக இருந்தால், முதல் பார்வையில் நீங்கள் காதலிப்பதைக் காணலாம். இந்த ஆண்டு உங்கள் காதல் வாழ்க்கை முன்னுரிமையாக மாறும், மேலும் அன்பை அதன் தூய்மையான வடிவத்தில் அனுபவிக்க விரும்புவீர்கள். உங்கள் மென்மையான இ த யம் இருப்பதை நீங்கள் அறியாத புதிய உ ண ர்ச்சி களைக் கண்டறிய உள்ளது.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6838″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-9.jpg” alt=”” width=”600″ height=”450″ />

 

கடகம்
2021 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கமானது காதலில் ஒரு எ தி ர் வி ளை வாகத் தோன்றும் என்பதை மறுப்பதற்கில்லை, இருப்பினும்,அழகான தருணங்கள் காத்திருப்பதால் சோ ர் வ டை ய வேண்டாம். காதலின் கி ர க மா ன  உங்கள் ப dU க் கை யறை நடவடிக்கைகளுக்கு மிகவும் தேவையான பி ர கா ச த் தை  சேர்க்கும். நீங்கள் சி ங் கி ளான   கடக ராசிக்காரராக இருந்தால், செவ்வாய் மற்றும் சுக்ரன் உங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும், மேலும் உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். ஒ ட் டு மொ த் த மாக இந்த ஆண்டு உங்கள் காதல் வாழ்க்கை மென்மையாகவும், பாசமாகவும் இருக்கும்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6833″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-4.jpg” alt=”” width=”600″ height=”338″ />

 

சிம்மம்
இந்த ஆண்டு சுக்ரன் உங்கள் உ RA வுகளில் ஏராளமான காதல் உ ண ர் வை த் தூ ண் டுகிறது. மேலும் உங்கள் கூட் டா ள ரு டன் நீங்கள் நெ ரு ங் கி வருவதைக் காண்பீர்கள். குரு திருமணம் போன்ற  ஆ ழ மான  மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கடமைகளைப் பற்றி சிந்திக்க உங்களை ஊ க் கு வி க் கு ம். அழகான தருணங்கள் உங்களுக்கு கா த் தி ரு க் கின்றன, மேலும் உங்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பாக மாற்றப்போகின்றன. நீங்கள் சிங்கிளாக இருந்தால் உங்களின் எ தி ர் பா ர் ப்பை பூர்த்தி செய்யும் ஒருவரை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6828″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-1.jpg” alt=”” width=”615″ height=”350″ />

 

கன்னி
உங்கள் அ டை யா ள த் தி ல் உ ற் சா க ம் இருப்பது உங்கள் உRA வின் எ தி ர் கா ல ம் குறித்து உங்களை மேலும் உ ற் சா க மா க வும் நேர் ம றை யா க வு ம் மாற்றும், மேலும் உங்கள் காதல் உ றவை அ தி கா ர ப் பூ ர் வ மா க் க உங்களை ஊ க் குவிக்கும். நீங்கள் சிங்கிளாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்புபவர்கள் உங்களை நோக்கி ஈ ர் க் க ப் ப டுவார்கள். சு க் ர ன்  உங்கள் சி ற் றி ன் பத்தை அ தி க ப் ப டு த்தும் மற்றும் இன்பத்திற்கும் உ டல் தேவைக்கும் கூடுதல் சு வா ர ஸ் ய ம் தரும்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6834″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-5.jpg” alt=”” width=”600″ height=”450″ />

 

துலாம்
2021 ஆம் ஆண்டில், துலாம் ராசிக்காரர்களே, ரிஷபத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் உங்கள் துணையையும், உங்கள் கா ம உ ண ர் ச்சி யையும் கா மத் தை யும் அ தி கரிக்கும் என்று எ தி ர்பார்க்கலாம். நீங்கள் உங்கள் கூட்டாளருடன் சிறிதுகாலம் காதலில் இருந்திருந்தால், நீங்கள் தி ரு ம ண த் தை நோக்கி உங்கள் உ றவை இன்னும் அ தி கார ப் பூ ர் வமா க் க விரும்பலாம். நீங்கள் சிங்கிளாக இருந்தால், நீங்கள் விரும்புவதைத் த வி ர் க் கவும், த விர்க்க விரும்பவும் செயலாக்க இந்த ஆ ண் டை ப் பயன்படுத்தவும். உங்கள் தொழில் கடமைகள் உங்கள் காதல் வாழ்க்கையின் வழியை கு று க்கிடலாம் மற்றும் வளரும் காதலுக்குத் த டை யா க இருக்கலாம்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6835″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-6.jpg” alt=”” width=”600″ height=”338″ />

 

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களே அன்பு மற்றும் உங்கள் துணைக்கான V E றி த் தன மான ஆ ர் வ த் து டன் ஆண்டைத் தொடங்குவீர்கள். செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் ஆ ரோ க் கி ய மான மதிப்புகளின் அடிப்படையில் ஒரு வே டி க் கை யா ன மற்றும் நீ டி த் த உ ற வை உ ரு வா க் க உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து ச க் தி க ளை யும் வழங்கும்.செவ்வாய் மற்றும் சுக்கிரன் ஆரோ க் கி ய மா ன மதிப்புகளின் அடிப்படையில் ஒரு வேடிக்கையான மற்றும் நீ டி த் த உ றவை உரு வா க் க உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து சக்திகளையும் வழங்கும். உங்கள் கூட்டாளரிடமிருந்து நீங்கள் தொலைவில் இருப்பதாக உணர்ந்தால், செவ்வாய் மற்றும் சுக்ரன் பொதுவான நிலத்தை மீண்டும் கண்டுபிடித்து, தக வ ல் தொ ட ர் புகளை மீண்டும் பெற உதவும். நீங்கள் தனிமையாக இருந்தால், யாராவது உங்களை ர க சி ய மா க காதலிக்கலாம்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6830″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-1.png” alt=”” width=”558″ height=”376″ />

 

தனுசு
மேஷத்தில் செவ்வாய் மற்றும் உங்கள் ராசியில் சு க் கி ர ன்  இருப்பதால், நீங்கள் ஆ ண்டை மிகவும் உ ண ர் ச்சி யுடன் தொடங்குவீர்கள், மேலும் உங்கள் வெற்றிகளைக் கண்காணிப்பதில் சி க் கல் ஏற்படும். காதலுக்காக நீங்கள் மிக நீண்ட காலமாக ஏங்குகிறீர்கள். உங்கள் குடும்ப கடமைகள் அ ழு த் த ம் இந்த ஆண்டு த ருணங்களில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடும், மேலும் உங்களை சு மை யா க் கும். நீங்கள் சி ங் கி ளா க இருந்தால், ஒரு பழைய நட்பு மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக வளரக்கூடும்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6836″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-7.jpg” alt=”” width=”960″ height=”720″ />

 

மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களே, நீங்கள் சிறிது ம ந் த மாக உ ண ர் ந் தீர்கள் என்பதில் ச ந் தே க மில் லை, இப்போது சிறிது நேரம் காதலில் சோ கமாக இருக்கிறீர்கள். செ வ் வா ய் ரிஷப ராசிக்குள் நு ழை ந் து பாசத்தோடும் மென்மையோடும் உங்களை மாற்றப்போகிறது. கூடுதலாக, சு க் கி ரன் உங்கள் அடையாளத்திற்குள் நுழையும்போது, உங்கள் கூட்டாளியின் தேவைகள் மற்றும் பா லி யல் ஆ சைகளுக்கு நீங்கள் அதிக வரவேற்பைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், நீங்கள் மிகவும் இணக்கமான ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது, இருப்பினும் ஜா க் கி ர தை என்பதால் புதன் மிக ப் பெ ரி ய த வ றா ன
பு ரி த ல்களுக்கும் ப த ற் ற த் திற் கும் வழிவகுக்கும்.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6829″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-1-1.jpg” alt=”” width=”740″ height=”417″ />

 

கும்பம்
2021 ஆம் ஆண்டில் உங்கள் காதல் வாழ்க்கையை உ யி ரூ ட் டவும், மகிழ்ச்சியை நோக்கி உங்களை வழிநடத்தவும் சு க்கிரன், சனி, வியாழன் மற்றும் புதனுக்காக தயாராக இருங்கள். அங்குள்ள ஒற்றை கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, உங்கள் இ த ய த் தை உண்மையில் பெறும் ஒருவரை நீங்கள் வசந்த காலத்தில் சந்திக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒரு ஜோடியாக, உங்கள் உ ற வு மகிழ்ச்சியிலும் தன்னை உறுதிப்படுத்துகிறது.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6831″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-2.jpg” alt=”” width=”600″ height=”450″ />

 

மீனம்
மார்ச் உங்கள் காதல் வாழ்க்கைக்கு ஒரு முக்கிய மாதமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் உ ற வு நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் நீங்கள் பெரும் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்..உங்களுக்கும் உங்கள் கூட்டாளருக்கும் நல்ல செய்தி வரும் என்று எ தி ர் பா ர் க் க லா ம், 2021 இல் நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், ஒருவரை சந்திப்பது உங்கள் வாழ்க்கையை த லை கீ ழா க மாற்றி எல்லாவற்றையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. நீங்கள் முன்பு அறியாததைப் போல காதல் மற்றும் அன்பை அனுபவிக்க தயாராக இருங்கள். நீங்கள் இந்த ஆண்டு உ ய ரமாக ப ற க்க வாய்ப்புள்ளது.
<img class=”alignnone size-full wp-image-6831″ src=”https://online90media.com/wp-content/uploads/2020/12/tiues-2.jpg” alt=”” width=”600″ height=”450″ />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *