1300 வருடங்களாக நீ ரி ல் மி த க் கு ம் விஷ்ணு சிலை! அ ர் ச் ச னை களும், அபிஷேகங்களும் மிதந்த வண்ணமே..? அ றிவியலை மி ஞ்சிய அ தி ச ய ம்!!

ஆன்மீகம்

பொதுவாக பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டிருப்பது போன்ற விஷ்ணு சிலைகளையும், படங்களையும் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம்.ஆனால் மனிதர்களை போல் ப டு த் த நிலையில் 13 நூற்றாண்டுகளாக நீ ரில் மி தந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அ தி ச ய பெருமாள் சிலை தொடர்பாக பலர் அ றிந்திருப்பது குறைவு.1300 ஆண்டுகள் நீ ரில் மி தக்கும் விஷ்ணு சிலை அ றி விய லை அ தி ர வைத் து ள்ளது.

 

நேபால் தலைநகர் காட்மாண்டுவில் இருந்து கிட்டத்தட்ட 9 கிலோமீட்டர் தொலைவில் புத்தானிகந்தா கோவில் உள்ளது . இந்த கோவிலில் உள்ள விஷ்ணு சிலை ஆ திசேஷன் மேல் ப டு த் துக் கொண்டிருப்பது போல் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கிட்டதட்ட 14 அ டியில் உ யரத்தில் மிகவும் பிரமாண்டமாக ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்டுள்ள

 

இந்த சிலை, எப்படி இவ்வளவு வருடங்களாக நீ ரில் மி தந்தபடியே உள்ளது என்பது இன்று வரை ஆ ரா ய் ச்சி யாளர்களுக்கு பு ரி யா த பு தி ரா க வே உள்ளது. இதே வேளை, 7 ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த பகுதியை ஆ ண்ட விஷ்ணு குப்தா என்ற மன்னன் இந்த சிலையை நி றுவியதாக வரலாறு கூறுகிறது. இந்த சிலை மி தந்தபடியே இருந்தாலும்,

 

இதற்கான அ ர் ச் சி னைகளும், அ பி ஷேக ங் களும் தினமும் நடந்த வண்ணமே உள்ளன. மேலும் நீ ரில் மி த க் கும் இந்த விஷ்ணுவின் அருளை பெற ப க் தர்கள் எப்போதும் இங்கு வந்த வண்ணமே உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

வீடியோ ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *