திடீரென உங்கள் கண்கன் மஞ்சளாக மாறுகிறாதா ? எளிதாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் … என்ன காரணம் தெரியுமா !!

மருத்துவம்

உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை  நாம் அ வ தா ன மாக கவனிக்க வேண்டும், சின்ன விஷயம் தானே என்று கவனயீனமாக இருக்க கூடாது. அதுவே கடைசியில் பி ரச்சனையாகி விடும். சிலருக்கு நன்றாக இருந்த கண்கள் தி டீ ரெ ன சில நாட்களில் ம ஞ்சளாக மாறியிருக்கும். கிராமங்களில் கண் மஞ்சள் பூத்திருக்கிறது என்று சொல்வார்கள்.

 

ஆனால் அதை அவ்வளவு எளிதாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது.  கண்கள் ஏன் மஞ்சளாக மாறுகிறது? அதற்கு என்ன காரணம் என்று இந்த தொகுப்பில் காணலாம்.

முறையற்ற மல வெளியேற்றம்
உ யி ரை க் கொ ல் ல க் கூடிய ஒரு ஆ ப த் தா ன நோ ய் தான் இந்த ம ஞ்சள் கா மா லை நோ ய். இதனால் உங்கள் கண்கள் மஞ்சள் நி றத்தில் மாறிவிடும். இந்த மஞ்சள் கா மாலை நோ ய் நமது இ ர த் த த் தி ல் உள்ள ஹூ மோ கு ளோ பின் பி லி ரூ பி னாக உடைவதால் ஏற்படுகிறது. இதனால் பி லி ரூ பின் அளவு அதிகரித்து அவற்றை வெளியேற்ற முடியாமல் இந்த மஞ்சள் கா மா லை நோ ய் வருகிறது.

 

பிலிரூபின் முதலில் நமது க ல் லீ ர லை அடைந்து அங்கிருந்து பி த் த கு ழாய் வழியாக ம ல மாக வெளியேறுகிறது. ஆனால் இது சரிவர நடக்காத பட்சத்தில் இந்த பிலிரூபின் நமது சருமத்திலயே தங்கி விடும். இதனால் தான் நமது உ டலும் மஞ்சள் நிறத்தில் மாற்றம் பெருகிறது. உங்கள் கண்கள் கூட மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும்.  நமது கண்களில் உள்ள விழிவெண் படலமானது இயற்கையாக வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும். அதன் நிறம் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறும் போது நமக்கு ஏற்பட்டுள்ள நோயின் அ றி கு றி யை அது காட்டுகிறது.

 

மஞ்சளாகக் காரணங்கள்
கீழே உள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் சரியாக செயல்படாமல் இருந்தால் இந்த பா தி ப் பு ஏற்படும்.

க ல் லீ ரல், பி த் த ப்பை, கணையம், கல்லீரல் பா தி க் க ப் ப ட்ட நிலை

கல்லீரல் பா தி ப் பு – க ல் லீ ரல் என்பது நமது உடலில் உள்ள முக்கியமான உறுப்பு. நமது இ ர த் த த் தில் உள்ள இ ர த் த சி வ ப் பணுக்களை சிதைவு செய்து உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றும் முக்கிய வேலைகளை செய்கிறது. எனவே இந்த வேலைகள் சரிவர செயல்படாத சமயத்தில் நமது கண்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாற ஆரம்பித்து விடும். இதனால் க ல் லீ ர லில் பா தி ப் பு அல்லது ஈ ர ல் நோ ய் ஏற்படுகிறது. காரணம்

 

க ல் லீ ரல் பா தி ப் பு உண்டாகப் பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் குறிப்பாக, மதுப்பழக்கம், கல்லீரல் புற்று நோய், கல்லீரல் தொ ற் று, பொதுவாக உடல் ப ரு ம னா வர்கள் கொ ழு ப் பு க ல் லீ ர ல் நோ யா ல்
பா தி ப் ப டை கி ன்றனர். ஹெபடைடிஸ் பி மற்றும் சி- ஹெபடைடிஸ் ஏ, டி மற்றும் ஈ போன்ற பா தி ப் பு கள் நமக்கு மஞ்சள் காமாலை நோ யை ஏற்படுத்தும் அ பா ய ம் உள்ளது. ஆனால் பி மற்றும் சி யுடன் ஒப்பிடும் போது இதனால் ஏற்படும் பா தி ப் பு க ள் குறைவு.

 

மரபணு – நிலை சில மருத்துவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால் ஈரல் நோய் மரபணு சார்ந்த நோயும் கூட என்கின்றனர். அதாவது க ல்லீரலில் இருக்கும் இரும்புச் சத்தை சேகரிப்பில் பா தி ப் பு ஏற்படும். இதற்கு ஹீமோகுரோமடோடிஸ் என்று பெயர். மேலும் அதிகப்படியான தாமிரம் கல்லீரலில் தங்கி விடுவதால் வில்சன் நோய் ஏற்படுகிறது. போர்பைபியா என்பது மரபு வழி நோயாகும். இந்த நோய் அதிகப்படியான போர்பைரின் உருவாக்குவதால் நமது இ ர த் த சிவ ப் ப ணு க்கள் பா தி ப் ப டை கிறது. எந்த மாதிரியான நிலைகள் கல்லீரலை பா தி ப் ப டை யச் செய்கின்றன.

 

அறிகுறிகள் :  பசியின்மை, வாந்தி, தடீ ரென் று உ டல் எடை குறைதல், அதிகப்படியான உடல் சோர்வு

பித்தப்பை பா தி ப் பு ஏற்படக் காரணங்கள்
க ல்லீரலில் உள்ள பி த்த பையில் பி த்த நீர் சுரக்கப்பட்டு நமது சீ ரண வேலைகளை செய்கிறது. நமது பித்த பை அடைக்கப்படும் போது நமக்கு மஞ்சள் காமாலை நோய் ஏற்படுகிறது. பொதுவாக பித்தப்பையில் ஏற்படும் பித்தகற்களால் இந்த அ டைப்பு ஏற்படுகிறது. இதைத் தவிர கட்டிகள், நீர்க்கட்டிகள் மற்றும் பி த்தப்பை வீ க்கம் போன்ற காரணங்களாலும் கல்லீரல் பா தி ப் ப டை கி ற து. பித்தப்பை கீழே உள்ள காரணங்களாலும் பாதிப்படைகின்றன

 

குளிர் நடுக்கம், காய்ச்சல், வயிற்று வலி, த டீ ரெ ன் று உடல் எடை குறைதல்

கணையம் பா தி ப் ப டை ய
காரணங்கள் கணையக் குழாயும், பித்தப்பை குழாயும் சிறுகுடலுடன் இணைந்துள்ளது. எனவே கணையக் குழாய் பா தி ப் படை யு ம் போது பித்த குழாயும் பா தி ப் ப டை ந்து நமக்கு மஞ்சள் காமாலை நோ யை ஏற்படுத்துகிறது. கணைய புற்று நோயும் இதற்கு ஒரு காரணம் ஆகும்.

 

இ ர த் த த் தில் பிலிரூமின் அளவு அதிகரிக்கும் போது கருப்பு நிறத்தில் சிறுநீர், லேசான நிறத்தில் மலம், சரும அ ரி ப் பு போன்றவை ஏற்படும். பி த்த குழாய் நோய், பி த்த நீர் கட்டிகள், ஹெபடைடிஸ், இ த ர க ல் லீ ர ல் பா தி ப் பு போன்றவற்றால் மஞ்சள் கா மா லை பா தி ப் பு ஏற்படுகிறது.

 

இ ர த் த க் கோ ளா று க ள்
இ ர த் த சிவப்பணுக்களின் சி தைவு சரியாக நடக்கவில்லை என்றாலும் பி லி ரூ மி ன் அளவு அதிகரித்து மஞ்சள் கா மா லை நோய் ஏற்படும். இதனால் கண்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் மாற ஆரம்பித்து விடும். மருந்துகளால் இ ம் பி னியூ ஹீ மோ லி டிக் அ னி மி யா பொருத்தமற்ற இ ர த் த மாற்றுதல் செ ல் இ ர த் த சோ கை போன்றவைகளும் காரணமாக அமைகின்றன.

தவறான கருத்துக்கள்
விட்டமின் ஏ அல்லது பீட்டா கரோட்டீன் உள்ள உணவுகளான காரட், பழச்சாறு பானம், முலாம்பழங்கள் போன்றவற்றை அதிகமாக எடுக்கும் போது கண்கள் மஞ்சள் நிறமாகும் என்பது தவறான கருத்தாகும். இவை உங்கள் ச ரு ம த் தை மஞ்சள் நிறமாக்குமே தவிர கண்களை நிறம் மாற்றாது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *