மூ தா ட் டி யின் கைகளை க ட் டி கடலில் போ ட எத்தனித்த நபர்கள் !! என்ன காரணம் தெரியுமா !!

விந்தை உலகம்

நாளுக்கு நாள் நம்மை வி ய க்க வைக்கும் ச ம் ப வ ங்கள் உலகில் நடந்து கொண்டி தான் இருக்கிறது. அந்த வகையில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மூ தா ட் டி ஒருவரை கை க ளை க ட்டி க டலில் தூ க் கி போ ட மு ய ற் சி த் த ச ம் ப வ ம் பெரு ம் ப ர ப ர ப்பை ஏற் ப டு த்தியுள்ளது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த மணக்குடி என்ற பகுதியில் அ டி க் க டி குழந்தைகள் காணாமல் போவதாக பு கா ர் க ள் எழுந்தன.

 

இந்த நிலையில் மூதாட்டி ஒருவர் ச ந் தே க ப்படும் வகையில் இருந்ததாக கூறப்பட்டது. அவர் குழந்தையை தி ரு ட வந்ததாக நினைத்த அந்த பகுதி மக்கள் அவர் கைகளை மரத்தில் க ட் டி வி சா ரி த் தனர். அப்போது அந்த மூதாட்டி தான் பசிக்கு உணவு கேட்டு வந்ததாக அ ழு த ப டி யே கூறினார்.

 

இருப்பினும் அதனை ந ம்பாத அந்த பகுதி மக்கள் அவரை கைகளை க ட்டி க டலில் போ டு வ து போல் பாவ்லா காட்டினர். இதனால் அந்த மூதாட்டி அ தி ர் ச் சி அடைந்தார். பின்னர் உ ண்மையிலேயே அந்த மூ தா ட்டி அ ப்பாவி என தெ ரிய வ ந்த தை அடுத்து

 

அவருக்கு தேநீர், சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்பி வைத்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *