பா ம் பு க டி த் த வுடன் தயவு செய்து இதை மட்டும் செய்யாதீங்க… ரொம்ப ஆ ப த் தாம் !!

விந்தை உலகம்

பொதுவாக பா ம் பு க ள் என்றாலே பலருக்கும் அ லர் ஜி அல்லது ப ய ம் தான் வரும். அதனாலே எவை வி ஷ ப்பா ம்பு எவை வி ஷ மற்றவை என்பதை கூட தெரிந்து கொள்ள முயல்வதில்லை. ஒரு வேளை பா ம் பு க் க டித்துவிட்டால் என்ன செய்வது? க டித்தது வி ஷ ப்பா ம் பா என்பதை எப்படி அறிவது என்பதை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்.

 

1) சினிமாவில் பார்த்திருப்போம். க டி த்த இடத்தின் அருகில் இ று க்கி க ட் டுப் போ டவே ண்டும். ஆனால், ரொம்ப இ று க்கினால் வி ஷ ம் ஓரிடத்திலே தங்கி அந்த இடம் அ ழு கி ப்போகும். எனவே லேசாக க ட் டி னா ல் போதும். 2) கடிப்பட்டவர் ப த ற் றம டையக் கூடாது. அப்படி ஆனால், ர த் த ஓ ட்டம் அ தி க ரித்து வி ஷ ம் வே க மாக ஏ று ம். கொஞ்சம் சிர ம மான விஷயம் தான். ஆனால், அதுதான் தேவை

 

3) க டி ப ட் ட வரை நடக்க விடக்கூடாது. அவர் உ ட ல் கு லு ங்கும்படி தூ க் கி க் கொ ண்டு ஓ டவும் கூ டாது. இலகுவாகத்தான் கையாள வேண்டும். 4) ர த் த ம் வெளியே வந்தால் வர விடுங்கள். வி ஷ ம் ஏ றி ய RA த் த ம் தான் முதலில் வெளிவரும். க டிப்பட்ட இடத்தை ஓடும் நீரில், சோப்பு கொண்டு கழுவுங்கள். 5) மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லும்போது ப டு க் க வைத்து அழைத்துச் செல்லவும்

 

6) பா ம் புக் க டி க்கு அரசு மருத்துவமனையே சிறந்தது. தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்வதாக இருந்தால், முன்கூட்டியே அழைத்துப் பேசி விடவும். இல்லையேல், அங்கு போன பிறகு உதவ மருத்துவர்கள் இல்லை என த ட்டிக்க ழிப்பார்கள்.

 

7) க டி த் த து எந்தப் பா ம் பு எனத் தெரிந்தால் மருந்து தருவது எளிது. எனவே நோயாளி நினைவுடன் இருக்கும்போது இது பற்றிய தகவல்களை கேட்டு தெரிந்துகொள்ளலாம். பா ம் பி ன் நீளம், நிறம், த டிமன் ஆகியவை வைத்துக் கூட அது என்னப் பா ம் பு என்பதை அறியலாம். பெயர் தெரியாவிட்டாலும் இது போன்ற தகவல்களை நோயாளியிடம் கேட்டுப் பார்க்கலாம்.

 

8) க டி ப்பட்ட இடத்தில் வரிசையாக பல பற்களின் தடம் தெரிந்தால் அது வி ஷ ப் பா ம் பாக இருக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. ஒன்றோ அல்லது இரண்டு மட்டும் இருந்தால் அது வி ஷ ப் பா ம் பாக இருக்கும் வாய்ப்பு அதிகம். ஒரு பல் மட்டும் பதிந்திருந்தால் அது தோலை மட்டுமே ண் டி யி ரு க்கும். வி ஷ ம் அதிகம் ஏ றி யி ரு க்கும் வாய்ப்புக் குறைவு. எதுவாக இருந்தாலும் உடனடியாக ம ரு த் து வம னைக்கு அழைத்துச் செல்வது அவசியம்

 

9) எல்லா சமயங்களிலும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வருவது சாத்தியம் ஆகாது. அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கிராமங்களில் பின்பற்றப்படும் வைத்தியங்களை செய்து பார்க்கலாம். நோயாளிக்கு வாழைச் சாற்றை கொடுப்பது நமது கிராமங்களில் உண்டு. அது வி ஷ மு றிவுக்கு நல்ல மருந்து என்கிறார்கள் அனுபவ வைத்தியர்கள். அல்லது மஞ்சளை தி யி ல் காட்டி எ ரி ந் து கொ ண்டிருக்கும் மஞ்சளை பா ம்பு க டி த் த இடத்தில் வைத்து அ ழு த் து வார்கள். அப்படி செய்தாலும் நோயாளியை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சோ தித்து பார்ப்பது நல்லது.

 

10) நல்ல பாம்பு க டி த்தால் RAத் த ம் வேகமாக உறையும். கண் இமை சுருங்கும். பேச்சு கு ழ றும். கட்டு விரியன் க டி த் தால் இதனுடம் வயிறும் சேர்ந்து வ லி க் கும். கண்ணாடி விரியன் க டி த்தால் வ லி அதிகமாக இருக்கும்.

 

என்ன செய்யக்கூடாது:

1) வாயால் RA த் த த் தை எடுக்க முயலாதீர்கள். அது வி ஷ த்தை இன்னொருவருக்கும் கடத்தும். மேலும், பா க் டீ ரி யா க் களை க டி ப ட்ட இடத்தில் அதிகரிக்க செய்து, வி ஷ த்தின் வீ ரி ய த்தை மேலும் thiவி ர மா க் கும் 2) கா ய த் தை மேலும் பெ ரி தா க் கா தீர்கள். சிலர் கா ய த் தை veட் டி பெ ரி ய தா க் கி , அதன் பின் வாயால் raத் த த் தை எடுப்பார்கள். 3) ஐஸ் பேக்குகள் அல்லது குளிர்ந்த பொருட்களை கா ய த் தி ன் மேல் வைக்காதீர்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *