மாத்திரை சாப்பிடும்போது வெந்நீரை பயன்படுத்தினால் உ யி ரு க் கே ஆ ப த் தை உண்டாக்குமா? அலட்சியம் வேண்டாம் !!

மாத்திரைகளை சுடு நீரை பயன்படுத்தி சாப்பிடலாமா? அல்லது குளிர்ந்த நீரை பயன்படுத்தலாமா? சரியான நீரை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் எப்படிப்பட்ட அ பா ய ங் க ள் உண்டாகும் என்பது பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு பொருளையும் உட்கொள்ளும் போது அவற்றின் தன்மை அறிந்து நாம் எடுத்து கொள்ள வேண்டும். இல்லையேல் அவை நம் உ யி ரு க் கே ஆ ப த் தை உண்டாக்கி விடும்.   அந்த வகையில் உ ட […]

Continue Reading